Algemene voorwaarden
Poort van groningen
E-mail: info@poortvangroningen.nl
Website: https://www.poortvangroningen.nl

 

 

Definities

 

 1. Poort van groningen: Poort van groningen, gevestigd te Bad nieuweschans onder KvK 60626755.
 2. Klant: degene met wie Poort van groningen een overeenkomst is
 3. Partijen: Poort van groningen en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Poort van groningen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 4 – Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Poort van groningen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
 2. Alle prijzen die Poort van groningen hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Poort van groningen te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Poort van groningen een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Poort van groningen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Poort van groningen de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Poort van groningen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Poort van groningen prijsaanpassingen meedelen aan de
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Poort van groningen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

 

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

 

 

 1. Producten worden direct
 2. Poort van groningen mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant moet declaraties binnen 8 dagen na factuurdatum aan Poort van groningen betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Poort van groningen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Poort van groningen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

 

Artikel 8 – Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Poort van groningen gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Poort van groningen.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Poort van groningen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Poort van groningen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Poort van groningen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Poort van groningen te betalen.

 

Artikel 9 – Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Poort van groningen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Poort van groningen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Poort van groningen, tenzij partijen hierover andere afspraken
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de

 

Artikel 15 – Vergoeding van bezorgkosten Artikel 18 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 19 – Retentierecht

 

 1. Poort van groningen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Poort van groningen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Poort van groningen.
 3. Poort van groningen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 20 – Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Poort van groningen te verrekenen met een vordering op Poort van groningen.

 

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Poort van groningen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Poort van groningen op grond van wat voor met Poort van groningen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Poort van groningen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Poort van groningen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Poort van groningen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 27 – Verzekering

 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Poort van groningen die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Poort van groningen de polis van deze verzekeringen ter

 

Artikel 29 – Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de

 

Artikel 31 – Garantie

 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Poort van groningen enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 33 – Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Poort van groningen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
 2. Poort van groningen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Poort van groningen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Poort van groningen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 34 – Informatieverstrekking door de klant

 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Poort van groningen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Poort van groningen de betreffende
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Poort van groningen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 40 – Geheimhouding

 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Poort van groningen ontvangt
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Poort van groningen waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Poort van groningen schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Artikel 41 – Boetebeding

 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 

 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Poort van groningen waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 42 – Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Poort van groningen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Poort van groningen geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 43 – Klachten

 

 1. De klant dient een door Poort van groningen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Poort van groningen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 

 1. Consumenten dienen Poort van groningen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Poort van groningen in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Poort van groningen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 44 – Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Poort van
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Poort van groningen ook daadwerkelijk (tijdig)

 

Artikel 45 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Poort van groningen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Poort van groningen verschuldigd zijn.

 

Artikel 46 – Aansprakelijkheid Poort van groningen

 

 1. Poort van groningen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Poort van groningen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Poort van groningen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Poort van groningen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 47 – Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Poort van groningen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 48 – Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Poort van groningen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Poort van groningen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Poort van groningen in verzuim is.
 3. Poort van groningen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Poort van groningen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

 

Artikel 49 – Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Poort van groningen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Poort van groningen kan worden toegerekend in een van de wil van Poort van groningen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Poort van groningen kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Poort van groningen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Poort van groningen er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Poort van groningen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 50 – Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke

 

Artikel 51 – Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Poort van groningen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Poort van groningen zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

 

Artikel 52 – Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Poort van groningen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk

 

Artikel 53 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Poort van groningen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 54 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Poort van groningen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

 

 

Opgesteld op 26 april 2023.